پایگاه سلامت

پایگاه بهداشت:عبارت است از یک واحد بهداشتی که در محدوده شهرها واقع شده‌اند و جمعیتی حداکثر معادل12500 نفر را تحت پوشش دارند و خدمات بهداشتی به این جمعیت ارائه می‌دهند. این پایگاه بهداشت چنانچه در درون فضای مرکز بهداشتی درمـانی مستقر باشد به عنوان پایگاه بهداشت ضمیمه و در غیر اینصورت پایگاه غیر ضمیمه نامیده می‌شود.

سامانه نوبت دهی

می توانید با این سیستم با پزشک مورد نظر خود وقت ملاقات تنظیم کنید

 • خانه بهداشت
  محیطی‌ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور است. هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی – به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت – یک یا چند روستا را در پوشش خدمات خود دارد.
 • مرکز بهداشتی درمانی روستائی
  مرکز بهداشتی درمانی روستائی، تنها واحد پزشکی دولتی مستقر در مناطق روستائی است که بوسیله پزشک عمومی اداره می‌شود این واحد ضمن نظارت بر فعالیت خانه‌های بهداشت و هدایت آنها، در ارتباط با بیمارستان شهرستان نیازهای درمان تخصصی و بستری جمعیت تحت پوشش خود را تأمین می‌کند.
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری
  این واحد برحسب تراکم جمعیت، یک یا چند پایگاه بهداشت شهری را تحت پوشش خواهد داشت. کلیه وظایفی را که مرکز بهداشتی درمانی روستائی در مقابل خانه‌های بهداشت تابعه دارد، این مرکز در مقابل پایگاه‌های بهداشت شهری خواهد داشت تفاوت عمده این واحد با مرکز بهداشتی درمانی روستایی در مراجعه مستقیم بیماران به این مرکز است مراجعه بیمار به این مراکز لازم نیست حتماً از طریق ارجاع از پایگاه‌های بهداشت صورت گیرد
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری – روستائی
  در بسیاری از شهرها، خانه‌های بهداشت مجاور شهر و یا روستاهای نزدیک به شهر به ناچار در پوشش یک یا چند مرکز بهداشتی درمانی شهری قرار داده شده است این گونه مراکز در واقع هر دو نقش را بعهده دارند و مراکز بهداشتی درمانی شهری – روستائی نامیده می‌شوند.

پایگاه سلامت

پایگاه بهداشت عبارت است از یک واحد بهداشتی که در محدوده شهرها واقع شده‌اند و جمعیتی حداکثر معادل12500 نفر را تحت پوشش دارند و خدمات بهداشتی به این جمعیت ارائه می‌دهند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نامداران نوین ویستا می باشد.